BOOK FOURTEEN


SALIKEDARA JATAKA

CANDA-KINNARA JATAKA

MAHA-UKKUSA JATAKA

UDDALAKA JATAKA

BHISA JATAKA

SURUCI JATAKA

PANC-UPOSATHA JATAKA

MAHA-MORA JATAKA

TACCHA-SUKARA JATAKA

MAHA-VANIJA JATAKA

SAHINA JATAKA

DASA-BRAHMANA JATAKA

BHIKKHA-PARAMPARA JATAKA